ทางก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญ (ตอนที่ ๑) JS Bin
Get Adobe Flash player

amazon_banner180x180

jasong_banner

:: หน้าแรก :: บทความการศึกษา ทางก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญ ทางก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญ (ตอนที่ ๑)
( 5 โหวต )

                                                      ทางก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญ (ตอนที่ ๑)

แนวคิด    :  ครูเชี่ยวชาญเป็นครูที่มุ่งอุทิศกายใจให้กับการศึกษาของเด็ก เยาวชน  ปรารถนายกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  มุ่งพัฒนาเด็ก เยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพื่อความผาสุก   ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม”

ภารกิจของเรา
เป็นสื่อกลางให้.....
๑. ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
๒. ครูแนะวิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และหลากหลาย
๓. ครูแนะวิธีการผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
๔. ครูแนะวิธีการจัดการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๕. ครูแนะวิธีการนำปัญหาที่พบมาวิจัยสู่การแก้ปัญหาอย่างได้ผล
๖. ครูแนะวิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่
๗. ครูแนะวิธีการครองตน  ครองคน  ครองงาน และสานความรู้สู่เด็กและสังคม
๘. ครูแนะวิธีการก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ” อย่างมีสุขทั้งครูและผู้เรียน
๙. ครูแนะวิธีการสร้างและช่วยเด็กให้ดี  เก่ง และมีความสุข
๑๐. ครูแนะวิธีการสร้างประโยชน์ให้เด็ก สังคม  และประเทศ

 

ความหมาย : ครูเชี่ยวชาญ : ครูที่ปรารถนาเป็นครูเชี่ยวชาญ 
ครูเชี่ยวชาญคือครูที่มีความเชี่ยวชาญ  มีความสามารถถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์
ทักษะให้ผู้เรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ผู้ที่ปรารถนาเป็นครูเชี่ยวชาญ  ในที่นี่หมายถึงครูทุกประเภทที่มุ่งพัฒนา ปรับปรุงตนเอง และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้คู่คุณธรรม

ลักษณะ/ตัวบ่งชี้ของครูที่ปรารถนาเป็นครูเชี่ยวชาญ
๑. เป็นนักแสวงหา               
๒. เป็นนักพัฒนา 
๓. เป็นผู้พร้อมสำหรับการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
๔. รักและศรัทธาในอาชีพครู  
๕. รักเด็กและพอใจที่จะอยู่กับเด็ก
๖. เป็นผู้ทันสมัย หัวใจเทคโนโลยี
๗. มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
๘. เป็นนักวิจัยในชั้นเรียน 
๙. เป็นวิศวกรสร้างคน
๑๐. เป็นนักแก้ปัญหา
๑๒. เป็นแบบอย่างแห่งความดีงาม 
๑๓. มีจิตสาธารณะ
๑๔. เป็นนักประชาธิปไตย
๑๕. เป็นนักสังคมสงเคราะห์

                                                                       แผนภาพครูเชี่ยวชาญ

chiewchan_maping

“เรามาก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อสรร(ค์)สร้างสิ่งที่ดีให้ชีวิตและคนรอบข้าง”

------ สำลี  รักสุทธี -------{jcomments on}